Privacyverklaring van Vache Bleue SA

Privéleven

Algemeen

Deze website (met uitsluiting van de websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Vache Bleue nv, met maatschappelijke zetel te 1428 Lillois-Witterzee (België), Grand Route 552, met ondernemingsnr. 0401.586.631 in België (’Vache Bleue nv’).

In deze privacyverklaring wordt met name aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een naam, online-identificatiemiddel, adres of een of meerdere kenmerken in verband met zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 1. Verwerking van die gegevens

Die gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de toepassingsbesluiten ervan, waaronder het besluit van 13 februari 2001 tot aanpassing van voorgemelde wet aan Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en, vanaf 25 mei 2018, in overeenstemming met Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

 1. Waarom verzamelt Vache Bleue bv gegevens?

Op sommige delen van de website wordt u gevraagd om bepaalde (persoons)gegevens in te voeren, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnr. en/of postgegevens. Die gegevens kunnen we voor verschillende doeleinden gebruiken.

 • We gebruiken ze voor het doeleinde dat op de website wordt vermeld. Het kan gaan om het deelnemen aan een actie, wedstrijd, of opdat wij uw vragen kunnen beantwoorden.
 • Als u ons daarvoor de toestemming geeft, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u e-mails en/of sms’jes te sturen met nieuws over de berichten en acties van Vache Bleue nv.
 • We kunnen uw naam en gegevens bovendien ook gebruiken om u informatie te versturen over Vache Bleue nv en/of zijn producten. Indien we u willen opbellen, kunnen we daarvoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u ons dat hebt meegedeeld).
 • We kunnen uw gegevens bovendien aanvullen met andere informatie die al in ons bezit is of die we van derden ontvangen. Dat doen we met het oog op marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw behoeften.
 • We kunnen uw gegevens bovendien doorgeven aan onze partners, uitsluitend indien u ons daarvoor de toestemming hebt gegeven door het overeenstemmende vakje aan te vinken.
 1. Aan wie kan Vache Bleue nv gegevens doorgeven?

Het kan voorkomen dat we derden vragen om de (persoons)gegevens die we via onze websites of op een andere manier ontvangen, te verzamelen, verwerken en/of analyseren. Het kan daarnaast ook noodzakelijk blijken om uw gegevens aan een derde partij door te geven opdat we u een product of dienst kunnen bezorgen die u bij ons hebt besteld. Die derden ontvangen slechts de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak die hen werd toevertrouwd en kunnen de gegevens uitsluitend voor voorgemelde doeleinden gebruiken.

 1. Voorwaarden in verband met derden

Vache Bleue nv zal uw gegevens bovendien niet doorgeven aan andere derden, zonder uw voorafgaande instemming, tenzij het daartoe gehouden is krachtens een wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing, of indien u ermee hebt ingestemd om aanbiedingen te ontvangen van partners van Vache Bleue nv. Indien u Vache Bleue nv de toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan zijn partners door te geven door het betreffende vakje aan te vinken, kan het uw gegevens aan die laatsten doorgeven zodat ze met u kunnen communiceren over hun producten.

Vache Bleue nv is aansprakelijk voor de naleving door de onderaannemer van de verplichtingen van Vache Bleue nv in het kader van de GDPR.

U kunt op elk moment en op eenvoudig verzoek de lijst met onderaannemers opvragen die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens die het heeft doorgegeven.

 1. Welke andere informatie/gegevens worden verzameld?

Bepaalde gegevens worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server op de harde schijf van uw computer kan worden geplaatst. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen tijdens uw bezoek aan de website, zoals de specifieke delen van de website die u hebt bezocht en de diensten die u op de website gebruikt. Wij verzamelen die informatie om onze website en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om u te helpen uw paswoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te herinneren.

U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Dat kan uw gebruik van de website echter negatief beïnvloeden.

Ook de informatie op uw computer, zoals uw IP-adres, soort internetbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, kan worden verzameld en gekoppeld aan uw gegevens.

 1. Verplichting van Vache Bleue nv

U hebt het recht om Vache Bleue nv te vragen welke van uw (persoons)gegevens het verwerkt en die gegevens aanvullen, corrigeren of wissen, of u kunt aangeven dat die gegevens niet mogen worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden.

Vache Bleue nv zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarvoor het ze heeft ontvangen. Indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, worden ze op uw verzoek permanent en correct gewist.

Vache Bleue nv waakt erover dat de toegang tot de persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, beperkt blijft tot de medewerkers die onder zijn toezicht of verantwoordelijkheid instaan voor die verwerking, en die ze nodig hebben om de toegewezen taken uit te voeren.

Vache Bleue nv verbindt zich ertoe de medewerkers die onder zijn toezicht of verantwoordelijkheid instaan voor de verwerking van die gegevens, te wijzen op het belang van de naleving van alle vereiste bepalingen, zodat de GDPR wordt gerespecteerd. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens hebben zich ertoe verbonden de vertrouwelijkheid te respecteren.

In het geval van schending, en rekening houdend met de aard van de verwerking en de gegevens waarover het beschikt, zal Vache Bleue nv met u samenwerken en zijn verplichting nakomen om de bevoegde controle-overheid op de hoogte te stellen en de personen van wie de gegevens werden geschonden, te beschermen. Onder schending wordt verstaan niet-gemachtigde vernietiging, verlies, wijziging en verspreiding, toegang of verwerking.

Vache Bleue nv zal u in de mate van het mogelijke, door gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen, bijstaan en zijn verplichting nakomen om gevolg te geven aan de vragen van personen van wie er persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Is Vache Bleue nv verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen bevatten (door middel van een hyperlink, banner of button) naar andere websites die verband houden met een technisch aspect van deze website. Dat betekent niet automatisch dat Vache Bleue nv verbonden is aan die andere websites of eigenaars ervan. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door die derden.

 1. Uw verplichtingen

U moet zich ervan vergewissen dat de gegevens die u doorgeeft correct en volledig zijn en dat het gebruik ervan toegestaan is.

U moet ervoor zorgen dat u de software die u ter beschikking wordt gesteld, correct gebruikt. U staat in voor een correcte bescherming van de apparaten waarmee u toegang krijgt tot die software en de middelen die worden gebruikt om persoonsgegevens te bezorgen aan Vache Bleue nv.

Indien Vache Bleue nv krachtens deze overeenkomst en naar aanleiding van uw schriftelijke instructie persoonsgegevens aan een derde bezorgt, bent u er verantwoordelijk voor dat u met die derde de noodzakelijke overeenkomsten sluit voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 1. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Vache Bleue nv kan in de toekomst beslissen om deze privacyverklaring te wijzigen indien we bijvoorbeeld, voor zover de wet ons dat toestaat, andere (persoons)gegevens willen verwerken en/of indien we die gegevens willen doorgeven aan derden die niet worden vermeld in deze privacyverklaring.

 1.  Technische en organisatorische maatregelen

Vache Bleue nv verbindt zich ertoe de vereiste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen tegen accidentele vernietiging of misbruik, verlies, niet-gemachtigde verspreiding of toegang en andere vormen van onwettelijke verwerking. Het waarborgt een veiligheidsniveau, aangepast aan de risico’s die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de technische mogelijkheden en kosten die ermee gepaard gaan.

 1.  Tot wie kunt u uw vragen richten?

Indien u vragen hebt over het RGPD-beleid van Vache Bleue nv inzake de bescherming van het privéleven, kunt u contact opnemen met:

Vache Bleue nv
Afgevaardigde gegevensbescherming
552 Grand Route
1428 Lillois-Witterzee
België
Tel. 00 32 67 89 49 40

Voor aanvullende inlichtingen kunt u het openbaar register raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

#Dilea

Laat je fantasie de vrije loop!