Privacybeleid | Dilea Zero Lactose

Privacybeleid

Privacybeleid

VACHE BLEUE hecht veel waarde aan de privacy van degenen die hun persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.  In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) wordt beschreven hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Het bevat ook nuttige informatie in verband met de rechten van individuen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt door zowel individuen als organisaties. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, kunnen worden gebruikt voor de doeleinden die wij in dit Privacybeleid beschrijven of voor andere doeleinden die anderszins worden bekendgemaakt op het moment van de verzameling.

VACHE BLEUE is eigenaar en exploitant van de website https://dilea.be/ (hierna de “Website”).

1. De in dit Privacybeleid gebruikte termen

In dit document gebruiken we de volgende termen:

 • De termen “wij”, “ons”, en “onze” (of gelijkaardige termen) verwijzen naar NV VACHE BLEUE (ingeschreven bij de ECB/KBO onder nummer 0401.586.631);
 • De term “persoonsgegevens” verwijst naar iedere informatie omtrent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (d.w.z. een persoon dat geïdentificeerd kan worden op zowel rechtstreekse als onrechtstreekse wijze, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of aan de hand van een of meerdere factoren);
 • De termen “u” en “uw” (of elke verwante term) verwijzen naar de bezoekers van de Website en van onze sociale netwerkpagina’s evenals naar de werkzoekenden;
 • Andere termen moeten worden opgevat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

NV VACHE BLEUE (BCE/KBO 0401.586.631) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit document.

3. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Hieronder volgt een lijst van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens van bezoekers van de Website die contact met ons opnemen via het contactformulier: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, onderwerp en inhoud van het bericht;
 • Identificatiegegevens van bezoekers van de Website die zich abonneren op onze Nieuwsbrief: naam, voornaam, e-mailadres

Als u ons informatie over een derde verstrekt, moet u ervoor zorgen dat de derde weet hoe de gegevens door ons zullen worden gebruikt en moet u toestemming hebben gekregen van de derde om zijn gegevens aan ons door te geven voor gebruik (deze toestemming geldt ook voor onze uitbestede dienstverleners). Indien wij bij het behandelen van uw verzoek, persoonsgegevens nodig hebben van personen die met u verbonden zijn, zullen wij u eerst verzoeken om onderhavig document aan hen ter kennis te brengen.

4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verzamelen wij de persoonsgegevens rechtstreeks bij de bezoekers van de Website.

De omstandigheden waarin wij persoonsgegevens over u kunnen verzamelen, zijn de volgende:

 • Wanneer u telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via andere elektronische middelen met ons communiceert;
 • Wanneer u surft, een formulier invult, u abonneert op de nieuwsbrief, een verzoek indient of interactief bent op de Website.

 5. Hoe, en op welke basis, gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens zo passend mogelijk te verwerken en het gebruik ervan te beperken tot wat wij redelijkerwijs noodzakelijk achten, op grond van de volgende doeleinden en rechtsgrondslagen:

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming:
  • Om u in te schrijven op onze nieuwsbrief;
  • Om met ons in contact te komen;
 • Informatie: om uw vragen te kunnen beantwoorden of om u informatie te verstrekken over onze producten of diensten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen:
  • Om enquêtes uit te voeren (meer bepaald over de doeltreffendheid van de online-communicatiediensten);
  • Om onze diensten en communicatie te analyseren en te verbeteren en om de naleving van ons beleid en onze normen te controleren;
  • Om activiteitsstatistieken op te stellen die erop gericht zijn de werkelijke vraag van de klanten te achterhalen;
  • Om de veiligheid van ons netwerk en informatiesysteem te waarborgen en om veiligheidsrisico’s, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten te voorkomen of op te sporen;
  • Voor verzekeringsdoeleinden ;
  • Om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan gerechtelijke bevelen;
  • Om informatie te verzamelen die ons in staat stelt de kwaliteit van onze communicatie te verbeteren door deze aan te passen aan uw eigen verwachtingen.

6. Wie kan er buiten ons toegang krijgen tot uw persoonsgegevens?

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Wij zullen dit alleen doen als wij hiertoe wettelijk gemachtigd zijn.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gaan wij ervan uit dat, tenzij u schriftelijk anders verzoekt, wij deze kunnen vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken (zoals uiteengezet in dit Privacybeleid) of wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, delen wij uw persoonsgegevens met onze externe dienstverleners op de volgende domeinen: IT, marketing en business development.

In sommige gevallen zal onze Website social plug-ins van verschillende sociale netwerken aanbieden. Wanneer u interactie hebt met een sociaal netwerk zoals Facebook of Instagram (bijvoorbeeld door een account te registreren), zullen uw activiteiten op onze site ook toegankelijk zijn op die sociale netwerksite. Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze Website ingelogd bent op een van deze sociale netwerken of als u interactie hebt met een van de sociale plug-ins, kan de site van het sociale netwerk in functie van uw privacyinstellingen, deze informatie toevoegen aan uw persoonlijke profiel op dat sociale netwerk . Indien u dit soort gegevensoverdracht wilt voorkomen, dient u eerst uit te loggen uit uw sociale netwerkaccount voordat u onze Website bezoekt, of, indien mogelijk, de beveiligingsparameters van de privacyinstellingen van uw sociale netwerkaccount wijzigen. Gelieve het privacybeleid van deze sociale netwerken te lezen om gedetailleerde informatie te verkrijgen over het verzamelen en overdragen van uw persoonlijke informatie, uw rechten en over de manier waarop u een geschikte privacyinstelling kunt verkrijgen.

7. Doorgifte van informatie binnen de Europese Economische Ruimte

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland, beschermen wij deze in overeenstemming met dit Privacybeleid.

In geen geval draagt VACHE BLEUE uw gegevens over buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (“EER”).

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, ongeoorloofd gebruik/toegang, wijziging of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben strikte geheimhoudingsovereenkomsten (met inbegrip van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming) met onze externe dienstverleners.

Wij hebben ook procedures ontwikkeld om elke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

9. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang: het recht van toegang geeft u de mogelijkheid een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo kunt u begrijpen hoe en waarom wij ze gebruiken en kunt u controleren of wij dat doen in overeenstemming met het wettelijke kader. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit recht, op grond waarvan wij u de toegang tot de verstrekte gegevens kunnen ontzeggen. Dit is met name het geval wanneer u ons persoonsgegevens met betrekking tot een derde hebt verstrekt, of wanneer het ons bij wet verboden is deze informatie bekend te maken.
 • Recht op correctie: Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht te vragen dat dit rechtgezet wordt. Het is ook mogelijk dat u de ontbrekende gegevens invult. U wordt verzocht contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen bijwerken indien deze onjuist zijn of gewijzigd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies indien u ons onjuiste, valse of onvolledige persoonsgegevens hebt verstrekt.
 • Recht op wissen: U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. Dit recht is niet absoluut (wettelijke verplichtingen kunnen ons bijvoorbeeld verplichten uw gegevens te bewaren) en geldt alleen in bepaalde omstandigheden (bv. wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld).
 • Recht op beperking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat u, indien u een specifieke reden hebt voor de beperking, ons gebruik van die gegevens kunt beperken. Dit kan het geval zijn wanneer u zich zorgen maakt over de informatie die wij bewaren of over de manier waarop wij die verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Dit recht geeft u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens mee te delen (bv. Uw contactgegevens, uw aankoopgeschiedenis) in een gestructureerd formaat, gewoonlijk gebruikt en leesbaar door een machine. Het biedt u ook de mogelijkheid om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht op overdraagbaarheid is alleen van toepassing indien de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is of indien het nodig is voor de doeleinden van een overeenkomst, en indien wij de verwerking op geautomatiseerde wijze uitvoeren (met uitzondering van, bijvoorbeeld, papieren documenten).
 • Recht van bezwaar: U hebt het absolute recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingcampagnes. In andere specifieke omstandigheden hebt u ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te verzoeken deze te blokkeren, te wissen en de toegang ertoe te beperken.
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming: U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit, dat de beoordeling van bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid kan omvatten, dat uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking wordt genomen en dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke wijze treft. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden. U zult persoonlijk worden geïnformeerd indien wij een geautomatiseerd individueel besluit ten uitvoer leggen.
 • Klachten: In geval van een geschil over uw privéleven, verbinden wij ons ertoe alles in het werk te stellen om met u tot een minnelijke schikking te komen. Indien u echter meent dat wij hiertoe niet in staat zijn geweest, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit hetzij in het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt, hetzij in het land waar u uw beroep uitoefent, hetzij in het land waar u vermoedt dat de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden (voor België, zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en voor andere landen, klik hier < https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl > ). U hebt ook het recht om een rechtszaak aan te spannen.

U kunt te allen tijde een van de hierboven opgesomde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u terug kan vinden aan het eind van dit document. In geval van twijfel kunnen wij vragen om ons een kopie voor te leggen van uw identiteitskaart, paspoort of een ander geldig document dat uw identiteit kan bevestigen.

10. Intrekking van de toestemming

U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, te allen tijde intrekken. Na kennisgeving van de intrekking van uw toestemming zullen wij de gegevens niet langer verwerken voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven, tenzij er een andere rechtsgrondslag is om dit te blijven doen.

11. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij beperken het bewaren van uw persoonsgegevens tot de periode die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, evenzeer voor het voldoen aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten en, waar van toepassing, het verdedigen van onze belangen in gerechtelijke procedures, totdat deze procedures zijn afgerond.

Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen, op een veilige manier en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen om het bij te werken, om wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken weer te geven, of om nieuwe wettelijke vereisten in te voeren. Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2022. Kijk regelmatig op deze pagina voor de laatste updates.

13. Contact gegevens

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot ons Privacybeleid kunt u steeds richten aan het team ”Privacy”, bereikbaar op volgend adres:

NV VACHE BLEUE
GRAND’ROUTE 552
1428 BRAINE-L’ALLEUD (LILLOIS)
KBO : 0401.586.631

B.T.W. / T.V.A. BE0401.586.631.
E-mail: info@dilea.be
Telefoon : +32 (0)67 89 49 40

#Dilea

Laat je fantasie de vrije loop!