Wettelijke vermeldingen | Dilea Zero Lactose

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

(Versie van 1 mei 2022)

Deze website is eigendom van VACHE BLEUE.

Contactgegevens

NV VACHE BLEUE
GRAND ROUTE 552
1428 BRAINE-L’ALLEUD (LILLOIS)
KBO : 0401.586.631

B.T.W. / T.V.A. BE0401.586.631.
E-mail: info@dilea.be
Telefoon : +32 (0)67 89 49 40

Toepasselijkheid

De onderhavige vermeldingen betreffen de wettelijke vermeldingen in verband met de website https://dilea.be/ (hierna te noemen de “Website”). Deze Wettelijke vermeldingen moeten worden gelezen in combinatie met het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Door de Website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze wettelijke vermeldingen.

Intellectueel eigendom

Deze Website (inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwerp, de structuur, de lay-out en de elementen die het bevat) is het exclusieve eigendom van VACHE BLEUE en wordt beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, illustraties, geluiden, software en ander materialen op deze Website zijn eigendom van NV VACHE BLEUE, de met haar gelieerde bedrijven of zijn overgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van handelsmerken op deze Website is ten strengste verboden.

U mag geen informatie die van de Website of elders is verkregen, wijzigen, kopiëren, opslaan, reproduceren, opnieuw verzenden, verspreiden, verhuren, in licentie geven, distribueren, verkopen, publiceren, uitzenden, overdragen of in omloop brengen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VACHE BLEUE.

U mag de Website afdrukken of downloaden naar een harde schijf en verspreiden bij derden, op voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. U moet ook de volgende “copyright-vermelding” in alle kopieën opnemen: Copyright © NV VACHE BLEUE Alle rechten voorbehouden.

Het is derhalve met name verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

  1. Gebruik te maken van een (kopie) (van een deel van) de Website en/of de daarop geplaatste handelsmerken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (delen van) de Website te wijzigen, aan te passen of het op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld op een papieren document, een blog of op de website van iemand anders).

Gedragscode

U mag de Website niet gebruiken voor illegale, lasterlijke, schadelijke, beledigende of anderszins verwerpelijke doeleinden of redenen. VACHE BLEUE heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving elke gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen, ook (zonder beperking) in het geval van een inbreuk op de onderhavige wettelijke vermeldingen.

Clausule inzake beperking van aansprakelijkheid

U gebruikt de Website op eigen risico. De Website wordt door VACHE BLEUE met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecreëerd en onderhouden. Alle op de Website gepubliceerde of uitgezonden informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Specificaties en prijzen van diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie wordt gepubliceerd zonder dat dit enige verbintenis inhoudt op het vlak van de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of actualisering ervan en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. VACHE BLEUE staat niet in voor de juistheid van de informatie op de Website, deze kan technische onnauwkeurigheden of fouten bevatten.

VACHE BLEUE doet geen uitspraken over de geschiktheid van informatie afkomstig van derden op deze Website.

U stemt ermee in, behalve in het geval van fraude of kwaad opzet en voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, dat:

  • VACHE BLEUE niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of de juiste opeenvolging van de informatie en voor enige schade aan of interferentie met uw gegevens of aan uw materiaal of voor enige andere claims. Hij is evenzeer niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van uw gebruik van de Website (met in begrip van eventuele virussen die via de Website worden verzonden);
  • VACHE BLEUE aansprakelijk zal zijn (hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins) voor enige rechtstreekse, bijzondere, onrechtstreekse, incidentele, punitieve, exemplaire of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, het verliezen van tijd, inkomsten, winst, klanten, gegevens), voor beslissingen of acties die ondernomen werden door u, op grond van de informatie op deze Website, door enige onderbreking van gegevens, door bepaalde informatie of enig ander aspect van deze Website, of door enig frauduleus gebruik van de Website door een derde partij;
  • In geen geval zal de aansprakelijkheid van VACHE BLEUE voortvloeiend uit of in verband met deze wettelijke vermelding meer bedragen dan honderd euro (€ 100).

Vergoeding

U gaat ermee akkoord VACHE BLEUE, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, onafhankelijke contractanten en agenten vrij te stellen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim, vordering of eis (met inbegrip van, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeit of beweerdelijk voortvloeit uit uw misbruik van de Website of uw schending van een van de bepalingen die in deze juridische kennisgeving worden uiteengezet.

Links

Om u te voorzien van een uitgebreidere bron van informatie en diensten, kan deze Website links bevatten naar bepaalde andere sites.

De gelinkte sites vallen niet onder de controle van VACHE BLEUE en VACHE BLEUE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site of voor de manier waarop de gegevens door dergelijke sites worden behandeld.

Indien u op uw site een eenvoudige link wenst te plaatsen die rechtstreeks verwijst naar een pagina van de VACHE BLEUE Website, dient u ons hiervoor toestemming te vragen. Elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, moet op ons eenvoudig verzoek worden verwijderd.

Algemeen

VACHE BLEUE kan de onderhavige wettelijke vermeldingen van tijd tot tijd wijzigen.

Deze wettelijke vermeldingen worden beheerst door het Belgisch recht. Elke rechtsvordering of procedure met betrekking tot deze vermeldingen is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Waals-Brabant.

Het ODR-platform, dat door de Europese Commissie in het leven is geroepen, biedt echter de mogelijkheid om geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstencontracten buiten de rechtbank om te beslechten. U kunt toegang krijgen tot dit platform door op de volgende link te klikken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Een gedrukte versie van de wettelijke vermeldingen en van alle andere daarmee verband houdende documenten die in elektronische vorm worden verzonden, zal worden aanvaard in alle gerechtelijke procedures in verband met deze overeenkomst, met dezelfde juridische waarde als elk ander document dat in papieren vorm wordt opgesteld en bewaard.

Indien een bepaling van de onderhavige wettelijke vermeldingen onafdwingbaar wordt geacht, zullen zij geacht worden te zijn gewijzigd door gezegde bepaling aan te passen in de mate die nodig is om haar afdwingbaar te maken met behoud van haar doel of, indien dit niet mogelijk is, door haar te vervangen door een andere bepaling die afdwingbaar is en in wezen hetzelfde doel en economische resultaat bereikt.

Taal van de Wettelijke vermeldingen

Hoewel VACHE BLEUE u een vertaling van de Franse versie van de wettelijke vermeldingen verstrekt, gaat u ermee akkoord dat de vertaling uitsluitend voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Franse versie van de wettelijke vermeldingen uw relatie met VACHE BLEUE beheerst.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie van de wettelijke vermeldingen en een vertaling, prevaleert steeds de Franse versie.

#Dilea

Laat je fantasie de vrije loop!